מדיניות ביטול והחזרות

 1. מדיניות ביטול עסקה באתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) ואין באמור בתקנון זה כדי לגרוע ממנו. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יגברו תיקונים אלו על המפורט בתקנון זה.
 2. בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה יתאפשר במידה והמוצר הוחזר לחנות באריזתו המקורית ובמידה ולא נעשה בו שימוש והמוצר לא נפגם, והכל החל מיום ההזמנה ועד 14 (ארבע עשר) יום ממועד קבלת אישור ההזמנה או קבלת המוצר בפועל, לפי המאוחר.
 3. אשר על כן, בעת קבלת המוצר וטרם פתיחתו, על הלקוח מוטלת האחריות לקרוא בקפידה את הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר ולוודא כי הם לשביעות רצונו. במקרה של חוסר שביעות רצון יש ליידע את הנהלת החנות, טרם פתיחת המוצר כאמור. 

יובהר, כי בעלי האתר יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי לקביעת מצב המוצר שהוחזר.

  1. ביטול הזמנה של מוצרים ייעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החנות, תוך ציון נימוק לסיבת הביטול, לפי פרטי ההתקשרות הבאים: (א) הודעת WhatsApp
   לטל’: 02-9960456; או (ב) בדואר רשום לכתובת: service@zoares.shop.
  2. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החנות, אשר תפרט את אופן החזרת המוצר על-ידי המשתמש, והכל בכפוף להוראות סעיף זה.
  3. מובהר, כי החנות לא תעניק זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון שוברי מתנה ומבצעים.
 • במקרה של אישור ביטול העסקה על-ידי החנות, תשיב החנות למשתמש את הסכום ששולם על ידו בגין ההזמנה, בניכוי הסכומים הבאים: (1) 1.2 ש”ח דמי סליקה; (2) דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 1. בנוסף מובהר, כי במקרה של ביטול, מכל סיבה שהיא, יישא המשתמש בעלויות המשלוח. האמור נכון אף אם ההזמנה נשלחה אל המזמין וטרם נתקבלה על-ידו (מכל סיבה שהיא).
 2. הנהלת החנות רשאית לבטל עסקה ו/או חלקה ו/או להציע למשתמש קבלת מוצר חלופי, והכל במקרה ונפלה באתר טעות סופר חריגה וברורה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה אפשרות להשתמש באתר באופן תקין ו/או במקרה של כוח עליון ו/או ככל והמוצר אזל מהמלאי.