02-9960456

תקנון האתר

מבוא

 1. אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") מופעל על-ידי "זוארץ רפואה מהטבע" מרחוב דרך בית לחם 152, ירושלים, 9342860 (להלן: "החנות") ומרכז בחובו תכנים מסוימים בתחומי הקוסמטיקה הטבעית, צמחי מרפא, ויטמינים ומינרלים וכן מהווה מרכז הזמנות מקוון של מוצרי החנות בתחומים האמורים (להלן: "המוצרים"). 
 2. כל אדם העושה שימוש באתר (להלן: "המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה תקנון זה במלואו שכן תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, על כך הכרוך ומשתמע מכך, בין החנות ובין המשתמש והוראותיו יחולו על כל שימוש שייעשה באתר על-ידי המשתמש, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר. 
  אשר על כן, ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאים האמורים בתקנון זה הרי שהוא מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר.
  יובהר כי כל כניסה לאתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה כהסכמת המשתמש לנהוג לפי הוראות התקנון, ללא מגבלה ו/או תנאי, וכן הצהרה מטעמו לפיה למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאים והוראות התקנון.
 3. החנות רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להחליף ו/או לבטל כל הוראה מהוראות התקנון וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, ככל והוראה מהוראות התקנות עודכנה, הרי שהוראת התקנון המעודכנת תחול על המשתמש מעת שימושו באתר לאחר פרסום העדכון. אשר על כן, המשתמש מתבקש לקרוא את התקנון מעת לעת.
 4. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי.

הגבלת אחריות באשר לשימוש במוצרי החנות ובאתר

 1. הנהלת החנות עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמידע המופיע באתר יהא מדויק ומעודכן. 
 2. על אף האמור לעיל, החנות רשאית לערוך שינויים במרכיבי המוצרים ו/או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. מרכיבי המוצרים הנקובים באתר עשויים שלא להיות עדכניים.
 3. התכנים המפורסמים באתר נועדו לספק למשתמש מידע כללי בלבד ואין הם מהווים בשום אופן ייעוץ רפואי, המלצה, אבחון, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא ו/או גורם מוסמך אחר. יובהר, כי יש לראות במידע המפורסם באתר כמידע חלקי בלבד ואין לראות בו הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו.
 4. בטרם עשיית השימוש במוצר שנרכש מהאתר יש להיוועץ עם רופא ו/או רוקח באשר לשילובו עם תכשירים רפואיים אותם נוטל המשתמש ובפרט באשר למוצר החנות אשר לצידו באתר רשומה הערה כאמור. למען הסר ספק, ככל וקיימת רגישות לרכיב הקיים במוצר ו/או ככל והלקוח נוטל תרופת מרשם ו/או סובל ו/או קיים חשש כי הינו בעל בעיה רפואית כלשהי ו/או נשים בהיריון – יש להיוועץ ברופא טרם השימוש במוצר.
 5. יובהר, כי השימוש באתר והצריכה של מוצרים הנמכרים באתר הם באחריותו של המשתמש בלבד ובשום מקרה לא תחול על החנות ו/או על מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר או במוצרים הנמכרים באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המוצרים ו/או התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, והכל, על אף האמור בכל דין ו/או הסכם. 
 6. החנות אינה אחראית לכל הפסד ו/או חסרון כיס ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא (להלן: "נזק"), שייגרם למשתמש ו/או ללקוח החנות ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה מרכישת מוצר באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, בגין רכישה ללא הסכמת בעל כרטיס האשראי ו/או כתוצאה מתקלה טכנית באתר. 
 7. הנהלת החנות לא תהא אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בעקבות מידע שאינו מדויק ו/או מעודכן ו/או חסר באתר ו/או מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קניין ו/או סחירות ו/או אי התאמה. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. למען הסר ספק, למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא זכות כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי החנות ו/או בעלי האתר ו/או כותבי ו/או עורכי האתר.
 8. למען הסר ספק מובהר, כי הסעד היחיד המוקנה למשתמש ו/או למי מטעמו, בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, מוגבל למחיר המוצר נשוא העילה אשר סופק ללקוח והקים אחריות כאמור.
 9. חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד שלישי ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.

שירותי האתר הנדרשים ברישום המשתמש

 1. במסגרת האתר יוצע למשתמש להירשם כ"מנוי" לאתר. במהלך ההרשמה כ"מנוי" על המשתמש יהא למסור פרטים אישיים מדויקים אודותיו, לבחור שם משתמש וסיסמא. 
 2. הרשמה כ"מנוי" תעניק למשתמש בעל החשבון את אפשרות לצפייה בהיסטוריית ההזמנות ושמירת פרטים אודות המשתמש ו/או שמירת מוצרים ב"עגלת הקניות" (לצורך ייעול אפשרות לרכישה עתידית).
 3. יובהר, כי לחנות יהא שיקול דעת בלעדי לבטל ו/או למנוע ממשתמש כל גישה לשירות כ"מנוי".
 4. ככל ופרטי המשתמש ישתנו על המשתמש עליו יהא לעדכן את החנות, באמצעות האתר, בכפוף לרצונו להמשיך וליהנות משירותי החנות.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר

 1. משתמש יהיה רשאי להזמין את מוצרי החנות, באמצעות האתר, בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים:
  1. המזמין הינו בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר בתוקף או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל; וכן – 
  2. בעל כשרות משפטית להתקשר עם החנות על-פי תנאי התקנון לעיל ולהלן; וכן –
  3. המזמין בעל כרטיס אשראי בתוקף הניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל ו/או בעל חשבון PayPal; וכן –
  4. המזמין בעל דואר אלקטרוני; וכן – 
  5. המזמין בעל כתובת בישראל.
 2. הזמנת מוצרים באתר תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף לסל" המצוי ליד הפריט המבוקש. לחיצה כאמור תוסיף את הפריט הנבחר לסל (המצוי בתחתית המסך) ושם יופיע סכום הרכישה הכולל של כל המוצרים הנבחרים. עם סיום בחירת המוצרים, ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות (לבחור כמות רצויה מאותו המוצר).
  ב"קופה" יתבקש המשתמש להזין פרטים אישיים, כתובת דוא"ל, כתובת למשלוח וסוג המשלוח המבוקש (שליח או איסוף עצמי). 
 3. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ללא תקלות, על המשתמש להקפיד על מסירתם המדויקת של כל הפרטים הנדרשים. מובהר, כי הפרטים שהוזנו במחשבי הנהלת החנות יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות ההזמנה.
 4. משתמש שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את המשלוח מחברת השליחות במועד, נדרש לפנות ביוזמתו להנהלת החנות ולמסור כתובת אספקה מעודכנת. 
 5. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם לו ו/או לחנות ו/או לצד שלישי אחר בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת ו/או כמות ו/או כיוצא באלה שגיאות הקלדה.
 6. פעולת הרכישה תאושר עם קבלת אישור עסקה מחברת האשראי, באמצעותו שולמה התמורה. יודגש, כי כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה.
 7. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986.
 8. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי הרלוונטית, יקבל המשתמש הודעה מתאימה משירות הלקוחות של החנות. לצורך השלמת הרכישה והסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות.
  לא פעל המשתמש להסדרת האישור (בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה) – תהיה הנהלת החנות זכאית לבטל את ההזמנה.
 9. בביצוע רכישת מוצר מן החנות מצהיר המשתמש, כי הוא מודע ומסכים לתחולת תקנון זה, לכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החנות ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
 10. הנהלת החנות רשאית להטיל סירוב בפני לקוח מסוים לרכוש מוצרים באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, וזאת אף אם המשתמש הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. 
 11. אישור פעולת הרכישה באתר כפופה לקיום המוצר במלאי החנות במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. 
 12. הנהלת האתר תעדכן מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, מוצרים אשר אזלו ממלאי החנות, כך שהערה בגין כך תופיעה לצידם. למען הסר ספק, הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ויתכן כי פריט מסוים, שמוצג באתר כקיים במלאי, לא יהא קיים במלאי החנות בפועל ועל כן החנות לא תוכל לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה והחנות אינה מחויבת למכירת המוצר. 
  המשתמש מצהיר כי אינו מסתמך על כך שהמוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לביטול עסקה כאמור לעיל בגין כל סוג של נזק (ישיר ו/או עקיף) אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד ג', והכל בכפוף להשבת הסכום ששולם על-ידו מן החנות. 
 13. מובהר, כי מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת ויקבע על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החנות. למען הסר ספק, החנות אינה מחויבת בקיום מגוון כלשהו של מוצרים.
 14. הרכישה באתר נועדה למטרות אישיות בלבד ואין היא מיועדת למכירה סיטונאית. 
 15. יובהר, כי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד, אינן מחייבות וייתכנו הבדלים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר בפועל.

אופן אספקת המוצרים, דמי משלוח וזמני אספקה

 1. בעת ביצוע ההזמנה, יהיה רשאי הרוכש לבחור באפשרות של איסוף עצמי (ללא חיוב בדמי משלוח) או באפשרות של משלוח לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה (בתוספת חיוב בדמי משלוח).
 2. איסוף עצמי יתאפשר בתוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת התשלום. האיסוף יתבצע מרחוב דרך בית לחם 152, ירושלים, בתאום מראש בטלפון 02-9960456.
 3. משלוח המוצרים לכתובת המשתמש יעשה באמצעות חברת משלוחים עימם עובדת החנות. 
 4. דמי המשלוח יפורטו בעת הרכישה באתר ויתעדכנו מעת לעת.
 5. אספקת המוצרים תבוצע לכתובת שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת הזמנת המשלוח וזאת בתוך 5-7 ימי עסקים מרגע אישור קבלת ההזמנה בידי החנות. 
 6. ספירת ימי האספקה יחלו מיום העסקים הראשון שאחרי יום קבלת התשלום על-ידי החנות. למען הסר ספק, ימי עסקים אינם כוללים, ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים ומועדי ישראל.
 7. בנסיבות של איחור צפוי במשלוח בשל כוח עליון (כגון שריפה, מלחמה וכו') ו/או עקב אירועים שאין לחנות שליטה עליהם (כגון שביתות, תקלות וכו'), תיידע החנות את המזמין מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה והשבת כספו.
 8. אספקת המשלוח תהא אך ורק בגבולות מדינת ישראל, למעט אזורים בעלי מגבלת גישה ביטחונית. החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את ההספקה באזורים ספציפיים, ובמקרה זה תציע למשתמש אזור הספקה חלופי הקרוב ביותר למיקום הנדרש על-ידי המשתמש המזמין.
 9. במידה ויתברר להנהלת החנות כי אינה יכולה לספק את המוצרים לכתובת המזמין, תהא הנהלת החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד.
 10. יודגש כי החנות מתקשרת עם צדדים שלישיים לצורך משלוח מוצרים לכתובת המזמין ועל כן אינה מתחייבת למועד אספקה ולא תהיה אחראית לאיחורים באספקה, לרבות, אך לא רק, בגין עומסים הקשורים בנגיף הקורונה, חגים לאומיים, כוח עליון, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת החנות ו/או כל סיבה הקשורה למבצע השליחות. למען הסר ספק, איחור במועד אספקת המוצרים, מכל סיבה שהיא, לא תקנה למשתמש כל זכות בקבלת פיצויים ו/או כספים כלשהם.

מחירים

 1. כל המוצרים הנמכרים באתר מוצעים לרכישה במחיר השיקלי הנקוב לצידם באתר ואינם כוללים דמי משלוח. 
 2. מחיר רכישת המוצר יכלול מע"מ כדין, בהתאם לשיעור המע"מ שחל במועד הרכישה.
 3. המחיר התקף להזמנה שבוצעה באמצעות האתר הוא המחיר שפורסם במועד השלמת ההזמנה על-ידי המשתמש.
 4. דמי המשלוח ישולמו על-ידי המזמין בעת רכישת המוצר ובמסגרת התשלום עבור המוצר.
 5. באפשרות המזמין לחלק את התשלום למספר תשלומים. יובהר, כי ברכישה שתבוצע במספר תשלומים, ישלם הרוכש את דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון. 
 6. הנהלת החנות רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים וכן את תעריפי המשלוחים, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. 
 7. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לסרב להזמנה ו/או לבטלה, ככל ומוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי. מובהר כי הנהלת החנות לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי מחירים אשר עשויים להיווצר ממועד הזמנת המוצר לאיסופו ו/או קבלתו במשלוח.
 8. במסגרת האתר תציע החנות למשתמש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מוצרים במבצעים מיוחדים, הנחות, הטבות וכדומה. כל מבצע יהא תחום בזמן, כפוף להימצאות המוצר במלאי החנות באותו מועד, והכל בכפוף לתקנון המבצע ו/או לתנאי המבצע אשר יתפרסמו באתר מעת לעת.
 9. למען הסר ספק, החנות רשאית להפסיק, בכל עת, מבצעים, הטבות והנחות כאמור, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.

חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה

 1. החנות רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל הזמנה ו/או שימוש באתר, לאלתר וללא צורך במתן נימוק ו/או הסבר. 
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא החנות רשאית לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל, בין היתר, בקרות אחד מהמקרים הבאים:
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקי ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, אם יתברר לחנות כי רכישת מוצריה היתה כרוכה בביצוע פעולה לא חוקית או מנוגדת להוראות התקנון;
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחנות ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי;
  • המשתמש מסר לחנות בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, פרטים שגויים ו/או מטעים;
  • במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.
 2. ככל והחנות תחליט על חסימת משתמש ו/או ביטול הרשאתו לאתר, המשתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר.
 3. במידה ויתברר לחנות, כי אינה יכולה לספק את המוצרים במקום מגורי המזמין, תהיה החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה, בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
  במידה ובוטלה העסקה בנסיבות האמורות לעיל, תשיב החנות למזמין את מלוא התשלום ששילם (ככל ושילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו והמזמין לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 4. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למזמין בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל הנהלת החנות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החנות.
מדיניות ביטול והחזרות
 1. מדיניות ביטול עסקה באתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ואין באמור בתקנון זה כדי לגרוע ממנו. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יגברו תיקונים אלו על המפורט בתקנון זה.
 2. בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה יתאפשר במידה והמוצר הוחזר לחנות באריזתו המקורית ובמידה ולא נעשה בו שימוש והמוצר לא נפגם, והכל החל מיום ההזמנה ועד 14 (ארבע עשר) יום ממועד קבלת אישור ההזמנה או קבלת המוצר בפועל, לפי המאוחר.
 3. אשר על כן, בעת קבלת המוצר וטרם פתיחתו, על הלקוח מוטלת האחריות לקרוא בקפידה את הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר ולוודא כי הם לשביעות רצונו. במקרה של חוסר שביעות רצון יש ליידע את הנהלת החנות, טרם פתיחת המוצר כאמור. 

יובהר, כי בעלי האתר יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי לקביעת מצב המוצר שהוחזר.

 1. ביטול הזמנה של מוצרים ייעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החנות, תוך ציון נימוק לסיבת הביטול, לפי פרטי ההתקשרות הבאים: (א) הודעת WhatsApp
  לטל': 02-9960456; או (ב) בדואר אלקטרוני לכתובת: service@zoares.shop
 2. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החנות, אשר תפרט את אופן החזרת המוצר על-ידי המשתמש, והכל בכפוף להוראות סעיף זה.
 3. מובהר, כי החנות לא תעניק זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון שוברי מתנה ומבצעים.
 4. במקרה של אישור ביטול העסקה על-ידי החנות, תשיב החנות למשתמש את הסכום ששולם על ידו בגין ההזמנה, בניכוי הסכומים הבאים: (1) 1.2 ש"ח דמי סליקה; (2) דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 5. בנוסף מובהר, כי במקרה של ביטול, מכל סיבה שהיא, יישא המשתמש בעלויות המשלוח. האמור נכון אף אם ההזמנה נשלחה אל המזמין וטרם נתקבלה על-ידו (מכל סיבה שהיא).
 6. הנהלת החנות רשאית לבטל עסקה ו/או חלקה ו/או להציע למשתמש קבלת מוצר חלופי, והכל במקרה ונפלה באתר טעות סופר חריגה וברורה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה אפשרות להשתמש באתר באופן תקין ו/או במקרה של כוח עליון ו/או ככל והמוצר אזל מהמלאי.
סודיות ופרטיות

לעיון בהוראות הנוגעות למדיניות הפרטיות של החנות – לחץ כאן.

זכויות קניין רוחני באתר
 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, זכויות הפצה, זכויות מוסריות, זכויות בפרסום ושיווק, קודים, עיצוב האתר, הצגת התכנים ותוכנם, טקסטים, תמונות, זכויות במידע, בארכיב, וכל קניין רוחני אחר המצוי באתר ו/או הנובע ממנו ו/או המתייחס אליו, שייכים במלואם, ללא הגבלה ובאופן בלעדי לחנות ו/או לצדדים שלישיים אשר הסמיכו את הנהלת החנות לעשות בהם שימוש. 
 2. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בהם שימוש אחר. למען הסר ספק, אין בעשיית שימוש באתר בכדי להעניק למשתמש זכות כלשהי בקניין הרוחני של החנות. אשר על כן, אין למכור ו/או להשכיר ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי ו/או להפיץ ו/או לעבד ו/או לשנות ו/או לתרגם ו/או לנצל למטרה מסחרית כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף ו/או לעשות שימוש כלשהו בתוכן ו/או בסימני המסחר המוצגים באתר, אלא בקבלת הסכמת הנהלת החנות, מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החנות.
  אם וככל שניתנה הסכמת החנות כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באתר בעניין זכויות הקניין הרוחני (לרבות סימון זכויות יוצרים ו/או סימן מסחר) הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.
 4. יובהר, כי ציון שם, סימן מסחר ו/או מוצר של צד שלישי אחר, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואינו מהווה פרסומת ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
דין וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בעניינים אלו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים, ישראל.

יצירת קשר

בכל שאלה לגבי המוצרים המוצעים באתר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החנות בדואר אלקטרוני: service@zoares.shop או הודעת WhatsApp לטל': 02-9960456 או
בטל': 02-9960456, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.

כללי
 1. הרישומים האלקטרוניים של החנות בדבר פעולות המשתמש באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטיהם.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/אי התאמה בין הוראות התקנון לבין הוראות פרסומים או תכנים אחרים באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
 3. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניינים הנקובים בתקנון זה, בכל דרך אחרת למעט בדרך שינויו המפורש של הוראות תקנון זה ופרסומם.
 4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על-ידי בעלי החנות ו/או האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיהם על-פי כל דין.
 5. כותרות סעיפי התקנון נוסחו לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותו.
 6. תקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם יש לראות בו כמתייחס לשני המינים.