02-9960456

מדיניות פרטיות

מבוא

 1. החנות (כהגדרתה בתקנון) מכבדת את פרטיות משתמשי האתר (לרבות רוכשי המוצרים באמצעותו) ורואה ערך רב בשמירה פרטיותם ועל המידע (כהגדרתו להלן) הנמסר על ידם ו/או הנאסף על-ידי החנות במהלך השימוש באתר, הכל כמפורט להלן.
 2. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות" ו/או "המדיניות") מפרטת את הכללים וההוראות לעניין איסוף, עיבוד, שימוש ואחסון של מידע, על-ידי החנות (כהגדרתה בתקנון) ו/או הנהלתה, בקשר עם כל משתמש (כהגדרתו בתקנון) העושה שימוש באתר (כהגדרתו בתקנון) (להלן: "המידע").
 3. עשיית שימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מותנית של המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו ובכלל זה מהווה הסכמה מפורשת לאיסוף, לעיבוד, לשימוש ולאחסון של המידע, בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה, הכל כמתואר במדיניות פרטיות זו. 
  אשר על כן, על המשתמש לקרוא מדיניות זו בעיון רב ובמידה ואינו מסכים באופן מלא לעשיית השימוש במידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, עליו הימנע מלעשות שימוש באתר.
 4. הוראות מדיניות זו מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים כאחד. כמו כן, בכל מקום בו מנוסחת המדיניות בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.

מסירת מידע על ידי המשתמש   

 1. במסגרת השימוש באתר ו/או הזמנת מוצר ו/או יצירת "מנוי" באתר, יתבקש המשתמש למסור פרטים מזהים אודותיו (כגון שם, טלפון, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצא באלו פרטי התקשרות) וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית. יובהר, כי החנות רשאית לקבוע מעת לעת ובאופן בלעדי, דרכי זיהוי נוספות.
  החנות ממליצה כי המשתמש ישמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות על מנת למנוע שימוש לרעה בהם.
 2. יובהר, כי במסגרת הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יתבקש המשתמש למסור בנוסף פרטי אמצעי התשלום. 
 3. במסגרת ההרשמה כ"מנוי" לאתר ו/או במהלך ביצוע רכישת מוצרים באתר, יתבקש המשתמש לאשר את הצטרפותו לרשימת התפוצה של החנות (באמצעות סימון "V" המאשר את האמור, במועד ההרשמה). 
  ככל והמשתמש יבחר לאשר הצטרפותו לרשימת התפוצה, תראה בכך החנות כהסכמת המשתמש לקבל הודעות ו/או מסרונים, בכל אמצעי תקשורת ומכל מין וסוג שהוא, בגין דברי פרסומת ו/או מבצעים באתר ו/או מידע מטעם החנות ו/או צדדים שלישיים כמפורט להלן, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החנות. 
 4. המשתמש מצהיר, כי המידע שימסור באתר הוא נכון, אמין ומדויק וכי הוא מוסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ו/או הוסמך כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה יהא המשתמש אחראי באופן בלעדי למסירת המידע.
 5. המשתמש מצהיר, כי בעצם הזנת הפרטים באתר הוא מאשר כי כל הפרטים שיימסרו על-ידו במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר, יישמרו במאגרי המידע של החנות ו/או ספקי החנות וכי הנהלת החנות תהא רשאית לשמור מידע אודותיו וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, לחברות השונות אשר עובדות עם החנות ו/או לספקיה.
 6. מובהר למשתמש כי אין לו כל חובה חוקית למסור את המידע וכי המידע שיימסר על ידו אגב השימוש באתר, נמסר מרצונו, בהסכמתו ובאחריותו הבלעדיים. יודגש, כי באם יימנע המשתמש מסימון הצטרפותו לרשימת התפוצה ו/או יימנע ממסירת פרטים מסוימים אודותיו, ייתכן והחנות לא תוכל לספק לו את השירותים המבוקשים על ידו.
 7. המשתמש יהא רשאי, בכל עת, לבקש מהחנות להסיר אותו מרשימת התפוצה של החנות ובמקרה כזה ואילך, לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת (כהגדרתו בחוק).

מידע שנאסף בעת השימוש באתר 

 1. בנוסף לשמירת פרטים מזהים אודות המשתמש, במהלך השימוש באתר עשוי להיאסף מידע נוסף, לרבות, אך לא רק, נתונים לצרכי אבטחת מידע ו/או נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או פעולות שבוצעו באתר ו/או קישורים שנבחרו ו/או מידע על הרגלי הצריכה ו/או הגלישה של המשתמש (כגון פריטים שנרכשו, תאריכי רכישה, משך זמן שהייה באתר ו/או מערכות ההפעלה המשמשות את המשתמש וכיוצא באלו פרטים).
  כמו כן, הנהלת החנות עשויה לאסוף ולהשתמש בנתונים ובמידע רלוונטי ביחס למשתמש על מנת להקל על תפעולו השוטף והתקין של האתר ולהתאימו בצורה טובה יותר לצרכי המשתמש.
  כך לדוגמא, שרתי האתר משתמשים ב-Cookies  הממוקמים על גבי מחשב המשתמש ומאפשרים, בין היתר, לזהות את המשתמש ו/או לספק מידע אודות כתובת ה- IP שממנה המשתמש התחבר לאתר ועוד.
 2. עשיית שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש להתקנת ה-Cookies  במחשבו (ככל שלא מותקן בו) וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.  
 3. ככל וברצון המשתמש להימנע מיצירת  Cookiesאודותיו בעת השימוש באתר, באפשרות המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן בו הוא עושה שימוש. 
 4. יובהר, כי באפשרות המשתמש למחוק את ה- Cookies בכל עת. ככל והמשתמש יעשה כן האתר עשוי שלא להיות מותאם להעדפות המשתמש או לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 
 5. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעילותו באתר על מנת לאבחן את הפעילות באתר ולעקוב אחר התנהגות המשתמשים באתר (הקלקות, כניסה ללינקים וכדומה) ותחומי העניין שלהם. 
  יודגש, כי השימוש שהצדדים השלישיים עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החנות. מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו צדדים שלישיים עושים שימוש ב- Cookies שלהם.

השימוש במידע

 1. השימוש במידע שתמסור וגם במידע שייאסף תוך כדי השימוש באתר, ישמש את החנות, בין היתר, לצורך ביצוע הפעולות הבאות:
  1. על מנת לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר ו/או לשם השלמת הליך הרכישה על-ידי המשתמש באמצעות האתר;
  2. על מנת לשפר ולתפעל את האתר ו/או את השירותים והתכנים המוצעים בו ו/או לבטלם ו/או ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמש;
  3. על מנת להתאים מידע מסחרי ושיווקי להעדפות המשתמש ו/או להרגלי הקנייה שלו;
  4. על מנת לשלוח למשתמש, מעת לעת, עדכונים ו/או מידע שיווקי ופרסומי בדבר מוצרים, מבצעים, שירותים, תכנים של החנות ו/או של מפרסמים אחרים. למען הסר ספק, בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו, בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב-1982, ולחדול מקבלת המידע כאמור לעיל.
  5. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתקנון האתר.
 2. בנוסף על האמור לעיל, החנות עשויה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את המידע לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרים המפורטים להלן:
  1. לספקים ו/או קבלני משנה אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך אספקת המוצרים (כגון ספקי שירותי המשלוחים של המוצרים, ספקי סליקה וחברות אשראי) ו/או מספקים לחנות שירותים שונים.
  2. במקרה שהמשתמש הפר או ניסה להפר את תנאי השימוש של האתר ו/או במקרה שהמשתמש ביצע או ניסה לבצע באתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
  3. אם החנות תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אחר אודותיו לצד שלישי;
  4. לשם הגנה על החנות מפני מעשי מרמה והונאה וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החנות ו/או מי מטעמה;
  5. בכל מקרה שמסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק לגוף המשתמש ו/או לרכושו ו/או בכדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי;
  6. למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ותפעול האתר, וכן עם שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי;
  7. ככל שהחנות תתמזג עם גוף אחר או ככל שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי.
אבטחת מידע
 1. הנהלת החנות מתחייבת לשמור על הסודיות והפרטיות של כל המשתמש באתר, בכפוף לאמור לעיל ולהלן.
 2. הנהלת החנות אינה שומרת את  פרטי כרטיסי אשראי של המזמינים באמצעות האתר וכל הרכישות מתבצעות דרך ספקי חיוב העומדים בתקני האבטחה המחמירים ביותר.
 3. כך גם, באתר ובשרתים בהם נשמר המידע מיושמות מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. 
 4. יובהר, כי בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ו/או השרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. 
 5. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיו ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.
 6. יובהר, כי בשימוש (לרבות רכישה) באתר, מצהיר המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החנות ו/או מי מטעמה, עקב פריצות ו/או השמדות ו/או גניבות ו/או חדירות ו/או תקלות ו/או שיבושים ו/או וירוס מחשב ו/או פגיעה ברשומות ו/או גישה לא מורשית כלשהם באתר, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם.
 7. במקרים בהם מידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או החנות ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של החנות, בעלי האתר ו/או החנות לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, הן במישרין והן בעקיפין.
סמכות שיפוט והדין החל
 1. מדיניות פרטיות זאת והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.
 2. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה למדיניות פרטיות זאת, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז ירושלים בלבד.
שינוי ועדכון מדיניות הפרטיות
 1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, באמצעות עדכון הוראותיה באתר. 
 2. מדיניות הפרטיות המעודכנת תיכנס לתוקף לאחר העלאתה לאתר (או במועד אחר שיפורט במדיניות הפרטיות המעודכנת) ותחול לגבי כל שימוש באתר מן המועד הנקוב ואילך. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת ולפיכך אנו ממליצים לך לעבור על מדיניות הפרטיות המעודכנת בטרם כל שימוש באתר.
 יצירת קשר

לבירורים נוספים ולפניות בנוגע למדיניות פרטיות זאת ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החנות בכתובת דרך בית לחם 152, ירושלים, 9342860, או בהודעת WhatsApp לטל': 02-9960456 או בטל': 02-9960456 (בימים א' – ה' בין השעות 09:00-17:00) או באמצעות הדואר האלקטרוני service@zoares.shop